§ 1 Informacje ogólne

1. Witryna internetowa (dalej: „Platforma Internetowa") działająca pod adresem www.specjaliscirtvagd.pl (dalej: „strona internetowa Platformy Internetowej") prowadzona jest przez SFK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 9, 30-418 Kraków zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233877 (zwana dalej „SFK"), NIP 6792848498, REGON 120047276, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł., e-mail: ovheb(lbe)fcrpegintq.cy.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z Platformy Internetowej.

3. Główne cechy świadczeń z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia i inne wymagane przepisami prawa informacje udostępniane są na stronie internetowej Platformy Internetowej.

4. Porozumiewanie się w ramach Platformy Internetowej następuje z użyciem następujących sposobów: strony internetowej Platformy Internetowej, poczty elektronicznej lub innych komunikatorów elektronicznych, telefonicznie, pisemnie. Dane adresowe i numery telefoniczne Platformy internetowej wskazane są na stronie internetowej Platformy Internetowej (zakładka: Kontakt).

5. Regulamin udostępniony jest Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.specjaliscirtvagd.pl i www.specrtvagd.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

§ 2 Definicje

1. Klient – oznacza każdą osobę przeglądającą treści Platformy Internetowej. Termin „Klient" oznacza także osobę która dokonała za pośrednictwem Platformy Internetowej w dowolnie wybranym przez siebie Sklepie Partnerskim SFK rezerwacji towaru.

2. Konsument – oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

3. Przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

4. Pliki Cookies – informacje zapisywane przez serwery należące do SFK Sp. z o.o. na urządzeniu końcowym Klienta, które mogą zostać odczytane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Platformy Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5. Sprzedawca – osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą w ramach której dokonuje prezentacji oferty oraz sprzedaży we własnym imieniu produktów na rzecz Klienta za pośrednictwem Platformy Internetowej jako SFK Partner. SFK Sp. z o.o. nie jest Sprzedawcą, a Platforma Internetowa służy do pośrednictwa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

6. Sklepy Partnerskie SFK – Zwane również SFK Partner. Sklepy prezentujące swoją ofertę oraz prowadzące sprzedaż internetową za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy oraz sprzedaż bezpośrednią, nie należące do SFK. Sklepy Partnerskie są własnością osób/podmiotów trzecich. Sklepy Partnerskie po umieszczeniu odpowiedniej informacji przez SFK, mogą pełnić funkcję punktów odbioru.

7. Rezerwacja towaru – niezobowiązujące do zakupu wyrażenie zainteresowania Klienta ofertą towarową Sprzedawców.

8. Towar – dobra materialne będące w ofercie towarowej Sprzedawcy, które Klient może zarezerwować poprzez Platformę Internetową.

9. Platforma Internetowa – witryna internetowa działająca pod adresem www.specjaliscirtvagd.pl i www.specrtvagd.pl za pośrednictwem której Klient może dokonać rezerwacji Towaru w wybranym Sklepie Partnerskim SFK oraz zlecić jego dostawę do wskazanego miejsca.

§ 3 Wymagania techniczne i przetwarzanie danych osobowych

1. Korzystanie z Platformy internetowej wymaga: użycia urządzenia umożliwiającego oglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu oraz przeglądarki internetowej, oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej umożliwiającej odbiór wiadomości o wielkości nie większej niż 5 MB.

2. Złożenie rezerwacji jest możliwe poprzez dokonanie wszystkich kroków w Platformie internetowej.

3. Złożenie rezerwacji w Platformie internetowej wymaga od Klienta:

a) podania niezbędnych danych takich jak: imię, nazwisko, aktualny adres e-mail, numer telefonu, adres miejsca odbioru towaru (w przypadku Przedsiębiorców także firmę i numer NIP). Skuteczność tak złożonej rezerwacji może być uzależniona od mechanizmów służących do potwierdzenia tożsamości polegających na kliknięciu w link nadesłany na adres e-mail podany w czasie składania rezerwacji.

b) złożenia oświadczenia woli, że zapoznał się z treścią Regulaminu Platformy internetowej i akceptuje jego postanowienia,

c) złożenia oświadczenia woli, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji rezerwacji obecnych i przyszłych zawartych za pośrednictwem Platformy internetowej, w wybranym przez siebie Sklepie Partnerskim SFK. Klient może opcjonalnie wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania wszelkich informacji handlowych od spółek Grupy Kapitałowej ACTION S.A.,

d) Platforma internetowa zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do podania innych danych koniecznych do realizacji zamówienia nie wymienionych w lit. a powyżej.

e) Następnie Klient przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do SFK poprzez akceptację funkcji „Rezerwuję".

4. Po przesłaniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje od SFK drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie rezerwacji towaru. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale złożenie rezerwacji bez podania danych jest niemożliwe. Osobie która udostępnia dane przysługuje prawo do dostępu do nich, poprawiania, usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji handlowych. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie do SFK oświadczenia o cofnięciu zgody.

5. Dane udostępniane przez Klientów podczas składania rezerwacji przechowywane są na serwerach udostępnionych dla SFK, który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). SFK stosuje środki techniczne i zabezpieczenia ochrony danych osobowych odpowiadające warunkom rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

6. Dane udostępniane przez Klientów podczas rezerwacji, określone w § 3 ust. 3 Regulaminu mogą być wykorzystywane przez SFK lub Sklepy Partnerskie SFK w celu realizacji rezerwacji, jak również do wewnętrznych celów SFK lub Sklepów Partnerskich SFK dotyczących ewidencjonowania sprzedaży, w celu podatkowym czy też przygotowywania dokumentów do dalszego rozwoju SFK. O ile Klient wyrazi na to zgodę podczas rejestracji, jego dane mogą być również wykorzystywane do przesyłania przez SFK oraz spółki wchodzące w skład grupy Kapitałowej ACTION S.A. informacji handlowych dotyczących ich ofert, promocji i konkursów.

7. SFK informuje, że rezerwacja Towaru w wybranym Sklepie Partnerskim SFK następuje drogą elektroniczną, w ramach której adres imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu stanowi wyłączny sposób jego identyfikacji przez Platformę Internetową. Sklep Partnerski SFK dołoży należytej staranności, aby Towary będące przedmiotem skutecznie złożonych rezerwacji z użyciem ww. elementów, były dostępne w miejscu wybranym przez Klienta. Złożona rezerwacja nie zobowiązuje Klienta do zawarcia umowy sprzedaży zarezerwowanego Towaru. Ewentualna decyzja o zawarciu umowy zostaje podjęta przez Klienta po zapoznaniu się z właściwościami uprzednio zarezerwowanego Towaru.

8. SFK informuje, że nigdy nie żąda podania adresu e-mail i hasła w treści e-maila, czy też w innym miejscu niż strona Platformy internetowej. Klientom Platformy internetowej nie są dostarczane na podane adresy poczty elektronicznej treści o charakterze bezprawnym.

9. Wykorzystywanie strony Platformy internetowej w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz interesy SFK Sp. z o.o., a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.


§ 4 Wykorzystywanie plików Cookies

1. W niniejszym regulaminie, informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również w innych podobnych technologiach stosowanych w ramach Platformy Internetowej, w tym aplikacjach mobilnych.

2. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie Plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta podczas użytkowania Platformy internetowej oraz innych aplikacji jest SFK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

3. SFK Sp. z o.o. umieszcza Pliki cookies na urządzeniach końcowych Klienta podczas użytkowania Platformy Internetowej w celu:

1) Dostosowania zawartości Platformy Internetowej oraz innych aplikacji do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie klienta Portalu internetowego lub innej aplikacji i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

2) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Platformy Internetowej, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości.

3) Utrzymania sesji Klienta Platformy Internetowej.

4) Przedstawianie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5) Zapisywania i analizowania statystyk (m.in. Google Analytics i Google AdWords).

4. Klient może w każdej chwili usunąć Pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

5. Dostępne przeglądarki internetowe w swoich ustawieniach początkowych (domyślnych) dopuszczają możliwość tworzenia Plików cookies na urządzeniu Klienta. Każdy Klient może jednak sprzeciwić się umieszczaniu Plików cookies na jego urządzeniu. Co do zasady, by zmienić takie ustawienia, należy skorzystać z dostępnych opcji przeglądarki i wyłączyć mechanizm odpowiadający za tworzenie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych ich producentów.

6. Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia Plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta może doprowadzić do trudności w korzystaniu z istotnych funkcjonalności Platformy internetowej.

7. Korzystanie z Internetu, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami polegającymi na różnych formach ingerencji osób trzecich. Do zagrożeń związanych z korzystaniem z systemów teleinformatycznych zalicza się zwłaszcza: możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji przekazywanej drogą elektroniczną; wirusy komputerowe – oprogramowanie infekujące pliki; tzw. robaki internetowe (worm), czyli szkodliwe oprogramowanie z możliwością samopowielania danych; oprogramowania typu spyware, szpiegującego działania użytkownika w Internecie; tzw. phishing (łowienie haseł) poprzez łamanie zabezpieczeń; tzw. sniffing – polegający na wykorzystaniu programu przechwytującego dane; działanie nielegalnych urządzeń pozwalających na nieuprawniony dostęp do danych w tym wykonujących kryptoanalizę w celu złamania lub obejścia zabezpieczeń. Podstawowym warunkiem ograniczenia takich zagrożeń jest korzystanie przez Klienta z oryginalnego oprogramowania komputerowego oraz używania programów przeciwdziałających naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych Klienta.

§ 5 Informacje o towarach, cenach oraz kosztach dodatkowych

1. Platforma Internetowa umożliwia Klientom w szczególności:
a) uzyskiwanie informacji o Towarach oraz usługach dostępnych w Sklepach Partnerskich SFK.
b) składanie rezerwacji Towarów i usług dostępnych w Sklepach Partnerskich SFK,

2. Informacja o towarach i usługach przedstawiona na stronie Platformy internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowi ona ogłoszenie i informację o towarach możliwych do zakupu po złożeniu rezerwacji przez Klienta oraz zaproszenie do składania rezerwacji i ofert w celu zawarcia umowy sprzedaży.

3. Klient po zapoznaniu z towarem może złożyć ofertę zakupu. Informacja o towarach przedstawiona na stronie Platformy internetowej może nie pokrywać się z ofertą dostępną w Sklepach Partnerskich SFK.

4. Sugerowane ceny i inne należności do zapłaty przedstawione na stronie Platformy internetowej zawierają należne podatki. Cena określa wyłącznie koszt możliwego do nabycia towaru lub usługi. Dostawa towarów realizowana jest zgodnie z cennikiem opłat transportowych dostępnym pod adresem www.specjaliscirtvagd.pl/transport. Wszelkie zarezerwowane Towary, do nabycia których zdecyduje się Klient objęte są obowiązkiem zapłaty przez Klienta. Wysokość ceny, za jaką Klient może nabyć zarezerwowany Towar jest wskazywana w procedurze składania rezerwacji przed jej złożeniem i wymaga potwierdzenia przez Klienta.

5. Wszystkie towary znajdujące się w Platformie internetowej są nowe, nieużywane i objęte są gwarancją Producenta, której treść załączona jest każdorazowo do dostarczonego/odebranego osobiście towaru. Sklep Partnerski SFK obowiązany jest do dostarczania rzeczy bez wad.


§6 Zawarcie umowy sprzedaży towarów i/lub usług

1. SFK Sp. z o.o. jako właściciel oraz operator Platformy Internetowej, umożliwia Klientom składanie rezerwacji Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe. SFK Sp. z o.o., zgodnie z § 2 ust. 5, nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Klientami i Sprzedawcami oraz nie gwarantuje, że Sprzedawcy/Sklepy Partnerskie SFK oraz Klienci mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru.

2. Rezerwacje towarów i usług przedstawionych na stronie internetowej Platformy internetowej dokonywane są bez obowiązku zapłaty. Klient wybiera dany/e towar/y lub usługę/i przedstawiony/e na stronie Portalu internetowego. Po dokonaniu wyboru towaru/usługi Klient/Użytkownik klika w funkcję „Dodaj do koszyka", umieszczoną przy opisie wybranego towaru/ów lub usług. Usuwanie towaru/ów lub usług z koszyka odbywa się poprzez kliknięcie w funkcję usuń (znak „x") w koszyku.

3. Po zakończeniu wyboru towaru/ów lub usług (w tym sposobu dostawy i Sklepu Partnerskiego SFK) oraz po wypełnieniu wymaganych pól formularza rezerwacji Klient klika w funkcję „Rezerwuję" co oznacza złożenie rezerwacji bez obowiązku zapłaty oraz co powoduje otrzymanie przez Sklep Partnerski SFK wiadomości o zainteresowaniu Klienta towarami znajdującymi się w koszyku.

4. W przypadku braku towaru, na który Klient złożył rezerwację, SFK informuje o tym fakcie Klienta przesyłając mu e-mailem komunikat lub wyświetla na stronie Platformy Internetowej – podczas składania przez Klienta rezerwacji – komunikat skierowany bezpośrednio do Klienta informujący, że Sklep Partnerski SFK nie może potwierdzić złożonej rezerwacji, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na dostawę towaru albo odsyła Użytkownika do złożenia nowej rezerwacji Towaru na stronie Platformy internetowej. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z rezerwacji informując o tym Sklep Partnerski SFK, wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na dostawę towaru lub złożyć nową rezerwację na inny Towar.

5. Platforma sprawdza stan magazynowy. Jeśli towar o wybranej przez Klienta specyfikacji technicznej lub cenie jest dostępny, Sklep Partnerski SFK przesyła do Klienta e-mailem komunikat – „Potwierdzenie Złożenia Rezerwacji" – przyjmując złożoną rezerwację, potwierdzając specyfikację wybranego towaru, jego cenę za którą jest możliwy do nabycia, oraz wybrany przez Klienta sposób dostawy. Po otrzymaniu Potwierdzenia Złożenia Rezerwacji, którego treść odpowiada oczekiwaniom stron co do specyfikacji technicznej towaru, jego opisu oraz ceny nabycia, wysyłka towaru realizowana jest niezwłocznie zgodnie z preferencjami dostawy Klienta.

6. Klient po weryfikacji towaru, może złożyć ofertę zakupu. W zależności od wybranego przez Klienta miejsca dostawy:
a) Umowa zawierana jest drogą elektroniczną na odległość w przypadku dostawy do domu Klienta,
b) Umowa zawierana jest w lokalu przedsiębiorstwa w przypadku dostawy do konkretnego Sklepu Partnerskiego SFK.

7. Wraz z realizacją dostawy, Sklep Partnerski SFK wysyła Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość wraz ze wskazaną ceną do zapłaty.

8. Sklep Partnerski SFK, zgodnie z ust. 5 powyżej, przesyła Klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej komunikat w formie pliku zamkniętego PDF (Portable Document File) zawierający Fakturę VAT wraz z informacjami wymaganymi przez przepisy prawa, stanowiącymi integralną część zawartej umowy na odległość.

9. Umowa sprzedaży towaru/ów i/lub usług pomiędzy Sklepem Partnerskim SFK a Klientem zawierana jest w języku polskim i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego.

10. Sklep Partnerski SFK wystawia faktury VAT oraz korekty faktur w formie elektronicznej PDF, zapewniając autentyczność i integralność dokumentu. Dokumenty sprzedaży w wersji papierowej mogą zostać przesłane listownie na prośbę Klienta pod wskazany adres.

11. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży do obowiązków Konsumenta należy odbiór towaru oraz dokonanie zapłaty ceny określonej w potwierdzeniu zawarcia umowy.

12. W przypadku, gdy Konsument za pośrednictwem Platformy internetowej zawiera ze Sklepem Partnerskim SFK umowę:

a) o świadczenie usług, których wykonywanie ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Sklep Partnerski SFK informuje, że: i) przed zawarciem takiej umowy wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego żądanie rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; ii) Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy, jednakże w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, koszty spełnionych świadczeń do chwili odstąpienia od umowy obciążają Konsumenta. Sposób ustalenia tych kosztów określa §8 ust. 1 lit. b) Regulaminu. Informacje o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania określa §8 ust. 1 – 8 Regulaminu. Żądanie rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy składane jest na stronie internetowej Platformy internetowej przez wyraźne zaznaczenie takiego wyboru w formularzu używanym w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem. Formularz ten zawiera też informację o powyższych skutkach odstąpienia od takiej umowy, co umożliwia zapoznanie się z nią w chwili składania powyższego żądania;

b) o świadczenie usług, które zostaną wykonane w pełni przez Sklep Partnerski SFK, Sklep Partnerski SFK informuje, że: i) przed zawarciem takiej umowy wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnej zgody na wykonanie usługi w pełni; ii) Konsument traci prawo do odstąpienia od takiej umowy po spełnieniu świadczenia przez Sklep Internetowy SFK Zgoda na wykonanie usługi w pełni składana jest na stronie internetowej Platformy internetowej przez wyraźne zaznaczenie takiego wyboru w formularzu używanym w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem. Formularz ten zawiera też informację o utracie prawa do odstąpienia od takiej umowy, co umożliwia zapoznanie się z nią w chwili składania powyższej zgody;

c) dostarczenia treści cyfrowych (dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, m. in. pliki danych audiowizualnych, oprogramowanie, gry, aplikacje), które nie są zapisane na nośniki materialnym, SFK informuje, że: i) przed zawarciem takiej umowy wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnej zgody na spełnienie świadczenia (dostarczenia treści cyfrowej) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy informując jednocześnie, że wiąże się to z utratą prawa do odstąpienia od takiej umowy; ii) Konsument traci prawo do odstąpienia od takiej umowy jeśli wyraził powyższą zgodę i został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy: iii) po zawarciu umowy Sklep Partnerski SFK dostarcza Konsumentowi potwierdzenie jej zawarcia wraz z informacją o udzieleniu przez Konsumenta zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia. Zgoda na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy składana jest na stronie internetowej Platformy internetowej przez wyraźne zaznaczenie takiego wyboru w formularzu używanym w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem. Formularz ten zawiera też informację o utracie prawa do odstąpienia od takiej umowy, co umożliwia zapoznanie się z nią w chwili składania powyższej zgody.

§ 7 formy dostawy towaru, sposoby płatności, koszty i termin dostawy, odbiór towaru

1. Formy dostawy zarezerwowanego towaru:
- odbiór osobisty w wybranym przez Klienta Sklepie Partnerskim SFK
- przesyłka kurierska z magazynu SFK na adres:
a) wskazany przez Klienta;
b) Sklepu Partnerskiego SFK;
- Ograniczenia dotyczące dostaw: dostawy realizowane są na terenie Polski, w godzinach od 9 do 17 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

2. Akceptowane przez Sklepy Partnerskie SFK sposoby płatności (określone są także na stronie internetowej Platformy internetowej – zakładka: Formy płatności):
- Gotówką zarówno w przypadku odbioru osobistego w Sklepie Partnerskim SFK jak i przy przesyłce kurierskiej,

3. Dostawy towaru do Klienta są realizowane zgodnie z cennikiem usług transportowych dostępnym pod adresem www.specjaliscirtvagd.pl/transport.

4. Termin zapłaty:
Klient może dokonać płatności najpóźniej w dacie odbioru towaru.

5. Termin dostawy:
1) zamówione towary dostarczane są zgodnie z wybraną formą dostawy towaru. Zamówienia realizowane są w terminie od 1 do 5 dni (termin zależny jest od dostępności towarów w magazynie, oraz indywidualnej konfiguracji sprzętu).
2) w sytuacjach wyjątkowych lub w odniesieniu do produktów sprowadzanych na zamówienie, termin dostawy zarezerwowanego towaru/ów może przekraczać 5 dni, Sklep Partnerski SFK poinformuje o tym fakcie Klienta w trakcie składania rezerwacji lub e-mailem albo telefonicznie, umożliwiając Klientowi dokonanie wyboru – odstąpienie od złożonej rezerwacji lub oczekiwanie na wydłużony termin dostawy towaru/ów.
6. Odbiór towarów:
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji rezerwacji towaru oraz składania ofert zakupu sugerujemy aby przy odbiorze przesyłki od kuriera Klient sprawdził jej stan, a w przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia proponujemy odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzić z udziałem kuriera odpowiedni protokół szkody oraz poinformować o tym fakcie Sklep Partnerski SFK za pomocą dostępnych środków komunikacji.

§ 8 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, które ponosi Konsument, tj.:

a) poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy Konsumentowi, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Partnerski SFK jaki wybrany został przez Konsumenta do realizacji umowy sprzedaży,

b) kosztów spełnionych świadczeń do chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy wykonania usługi, której świadczenie rozpoczęło się na wyraźne żądanie Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, gdy Konsument odstępuje od tej umowy po zgłoszeniu takiego żądania. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia,

2. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, składając do Sklepu Partnerskiego SFK od którego zakupił towar oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz załącznik do Regulaminu. Korzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe. SFK umożliwia złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczony jest od:
a) objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik - dla umowy, w wykonaniu której Sklep Partnerski SFK wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (w szczególności umowa sprzedaży). Jeżeli tego rodzaju umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W przypadku, gdy ten rodzaj umowy polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony termin liczony jest od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
b) dnia zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów (w szczególności gdy umowa dotyczy świadczenia usługi).

4. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres Sklepu Partnerskiego SFK realizującego sprzedaż produktów na rzecz Konsumenta lub na wskazany w potwierdzeniu złożenia rezerwacji adres e-mail.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep Partnerski SFK przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. W przypadku odstąpienia od umowy:
a) Sklep Partnerski SFK ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy (z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w lit. b) poniżej), zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z uwzględnieniem przypadku wskazanego w ust. 1 lit. a) powyżej). Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
b) jeżeli Sklep Partnerski SFK nie zaproponował, że sam odbierze rzecz, której dotyczy odstąpienie od umowy, od Konsumenta, Sklep Partnerski SFK może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
c) Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz, której dotyczy odstąpienie od umowy, do Sklepu Partnerskiego SFK (na adres korespondencyjny wskazany w rezerwacji) lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep Partnerski SFK do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
d) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Informacja o tych kosztach zawarta jest w ust. 1 lit b) powyżej.
e) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. W przypadku umów ubezpieczenia, termin, w którym Konsument może odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia wymaganych prawem informacji, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni: a) od odstąpienia od umowy – w przypadku świadczeń konsumenta; b) od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w przypadku świadczeń przedsiębiorcy.

§ 9 Procedura reklamacji

1. Sklep Partnerski SFK przyjmuje i rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi, dotyczące towarów zakupionych w za pośrednictwem Platformy Internetowej. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są drogą pisemną na adres korespondencyjny Sklepu Partnerskiego SFK od którego konsument nabył towar, drogą mailową pod adresem wskazanym w rezerwacji, a także bezpośrednio w Sklepie Partnerskim SFK.

2. Sklep Partnerski SFK od którego Klient zakupi towar przyjmuje reklamację dotyczącą towarów zakupionych za pośrednictwem Platformy Internetowej, posiadające wady, które Klienci chcą zareklamować w ramach gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora towaru, pośrednicząc tym samym w przekazywaniu towaru do autoryzowanych serwisów gwarantów oraz po naprawie, z serwisu do Klienta (odbiór towarów w Sklepie Partnerskim SFK). Przy składaniu reklamacji (realizacji uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora towaru) Klient proszony jest o dokładne zapoznanie się z postanowieniami otrzymanej karty gwarancyjnej i stosowanie się do jej postanowień. Karta gwarancyjna nie jest opatrzona pieczęcią sprzedawcy, co nie będzie miało wpływu na uprawnienia wynikające z gwarancji. Pieczęć sprzedawcy na karcie gwarancyjnej można uzyskać w terminach i godzinach pracy Sklepu Partnerskiego SFK od którego Klienta nabył towar lub poprzez przesłanie na jego adres. Podstawą do umieszczenia na karcie gwarancyjnej pieczątki sprzedawcy jest kopia dokumentu zakupu towaru, otrzymanego przy zakupie, chyba że zakup zostanie potwierdzony przez Sklep Partnerski SFK na podstawie przekazanych danych.

3. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany na podstawie udzielonej gwarancji towar należy dostarczyć do Sklepu Partnerskiego SFK od którego Klient zakupił towar wraz z dowodem zakupu i/lub kartą gwarancyjną. W przypadku ich braku złożenie reklamacji jest możliwe, o ile zakup towaru zostanie potwierdzony przez sprzedawcę. W Sklepie Partnerskim SFK sprzedawca odbierze towar i wypełni przy udziale Klienta zlecenie serwisowe, które otrzyma dany numer. Wskazane jest załączenie przez Klienta opisu występującej wady. Klient określa ponadto swoje żądanie.

4. Klient może nie skorzystać z pośrednictwa Sklepu Partnerskiego SFK i może sam dostarczyć towar do miejsca wskazanego w karcie gwarancyjnej.

5. Z uwagi na konieczność właściwej weryfikacji zgłaszanych wad, reklamowany towar powinien być kompletny, posiadać wszystkie akcesoria (ładowarki, zasilacze, kable itp.), które mają wpływ na jego funkcjonalność (akcesoria) lub mogą stanowić przyczynę lub jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru.

6. Towar powinien zawierać opakowanie pozwalające na jego bezpieczny transport do i z serwisu. Wskazane jest użycie w tym celu oryginalnego opakowania towaru, gdyż zostało ono zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczne transportowanie towaru.

7. Uprasza się Klientów o jak najczęstsze wykonywanie kopii zapasowych danych zgromadzonych na nośnikach elektronicznych, co pozwoli uchronić je przed ewentualną bezpowrotną utratą w przypadku poważnej awarii sprzętu. Realizacja naprawy gwarancyjnej może wiązać się z utratą danych na dostarczonych nośnikach.

8. Pytania lub uwagi dotyczące działania Sklepów Partnerskich SFK kierować pod adres ovheb(fop)fcrpegintq.cy

§ 10 Postanowienia końcowe

1. SFK informuje, że w funkcjonowaniu Platformy Internetowej mogą wystąpić przerwy utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie z niej a wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, przeglądy itp.) lub z innych przyczyn od niego niezależnych.

2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności takich jak: mediacja (w ramach której konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora), czy sądownictwo polubowne (rozpoznanie sporu następuje przez arbitra, niezależnego specjalistę rozstrzygania sporów), które to sposoby są oparte na zasadzie dobrowolności. Skorzystanie z nich wymaga złożenia przez Konsumenta odpowiedniego wniosku w instytucji zajmującej się polubownym rozstrzyganiem sporów, tj. w szczególności: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów (udzielających bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu konsumenta z przedsiębiorcą), organizacji społecznych do spraw ochrony konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (stały polubowny sąd konsumencki, mediacja). Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych ww. instytucji. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie Platformy Internetowej i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.

4. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem www.specjaliscirtvagd.pl/regulamin.html. Regulamin w brzmieniu obowiązującym Klienta, może być również przesłany nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie w formie pisemnej lub elektronicznie.

5. Data opublikowania regulaminu 1.12.2015 r. Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych w Sklepie internetowym od dnia 01.12.2015 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data